บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 (รอบที่ 2) แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต: เทคโนโลยีระบบราง (Railway)

BPK raiway

     หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต "แผนงานย่อยเทคโนโลยีระบบราง (Railway)" ปีงบประมาณ 2564 รอบ 2

     เกณฑ์ในการพิจารณา

     1.ข้อเสนอโครงการเป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่มีโครงการวิจัยเดี่ยวตั้งแต่ 2 โครงการ ขึ้นไป และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

     2.มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรวิจัย มีประสบการณ์จริงอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่การใช้งานจริงผ่านผู้ผลิตในประเทศ

     3.ข้อเสนอโครงการต้องมี Local Content มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของปริมาณ Local Content ตามศักยภาพ ความพร้อมของอุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่น โครงการที่มี การใช้ชิ้นส่วน ที่มีศักยภาพในการผลิตเองภายในประเทศมาก ก็ควรมี Local Content ในปริมาณที่สูงสอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของอุตสาหกรรม ที่มีภายในประเทศ

     4.โครงการที่มีผู้ใช้ที่จะซื้อไปใช้จริง เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ องค์กรอื่นๆ เข้าร่วมงานพัฒนาในโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ ที่ บพข. กําหนด (ทั้ง proposal แผนงาน และ proposal โครงการย่อย) ทั้ง file word และ pdf ในระบบได้

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์2564 ถึงวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564

(ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.)

ทั้งนี้ บพข. จะใช้ข้อเสนอโครงการจากแบบฟอร์มที่กําหนดในการพิจารณาเท่านั้น

 

 

     เอกสารที่เกี่ยวข้อง

     - ประกาศรับข้อเสนอ

     - คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข.

     - แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ

 

     สอบถามเพิ่มเติมที่คุณจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์ โทร.6957 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy