บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform

BORPORTOR

     หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้ตอบสนองการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและอาชีพในพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตาม OKR โปรแกรมที่ 17 การแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ

     ทั้งนี้ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จึงได้จัด consortium ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อระดมความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการใช้ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างเร่งด่วน และพัฒนา กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง platform ในการเชื่อมโยงภาคการผลิตในพื้นที่กับตลาดใหม่ของประเทศ เพื่อระบายผลิตผลการเกษตร/ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มโอกาสในการจ้างงาน การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน รวมถึงพัฒนาและเสริมทักษะการประกอบการให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยใช้พลังของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ และปรับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ให้เป็นโครงสร้างความรู้ในการแก้ไขปัญหาสำคัญในการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

 

     ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ click.gif ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวตวงพร ปานอุทัย และ นางสาวมัตติกา ปรมาธิกุล โทร 02 298 0611 ต่อ 205 / 207 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     Download เอกสารประกอบ

     - แบบฟอร์มชุดโครงการ

     - ประกาศรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ Demand-supply matching platform

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy