ด่วน [คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ.] ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อบูรณาการภาคีไปพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2564 จำนวน 2 แพลตฟอร์ม

clinictech logo 2020

     ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ประจำปี 2564 มายังมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่าย “คลินิกเทคโนโลยี” โดยให้อาจารย์/นักวิจัยบูรณาการภาคีนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) รวมถึงหลักการบริหารธุรกิจที่เหมาะสม ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สามารถจำแนกเป็นการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่

       1.การพัฒนาคน

       2.การพัฒนาเครือข่าย

       3.การพัฒนาสินค้า

       4.การพัฒนาชุมชน

     เพื่อให้ภาคการผลิต การแปรรูป และการตลาด ที่มุ่งเน้นให้คนในชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการยกระดับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการและชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดห่วงโซ่อุปทาน หรือ Value Chain : VC ต่อไปนี้

     SO-01 การบริหารจัดการแพะครบวงจรด้วย วทน. เพื่อการท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามัน

     SO-02 การใช้ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ

     SO-03 การพัฒนาผลไม้แบบครบวงจรด้วย วทน.

     SO-04 การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพสมุนไพร

     SO-05 การเพิ่มมูลค่าข้าวด้วย วทน.

     SO-06 การใช้ วทน. เพิ่มมูลค่าเกษตรอัตลักษณ์ชายแดนใต้

     SO-07 นวัตกรรมการผลิตเกษตรปลอดภัยครบวงจร ภาคใต้

    โดยเลือกจัดทำเป็นข้อเสนอโครงการเบื้องต้นใน 2 แพลตฟอร์ม คือ (1) เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (BCE) และ/หรือ (2) บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI)

 

     ผู้สนใจขอให้จัดส่งไฟล์เอกสารต่อไปนี้

     1.ไฟล์ Project Brief ในรูปแบบ Word และ Pdf

     2.ไฟล์นำเสนอ (Presentation) ไม่เกิน 10 Slide ในรูปแบบ Pdf

     3.Link Video นำเสนอความยาวไม่เกิน 5 นาที (Upload Video ลงบน www.youtube.com และตั้งค่าเป็น "ไม่เป็นสาธารณะ" 

 

Download แบบฟอร์มและตัวอย่างการนำเสนอ click normal

 

และส่งมายังคลินิกเทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ.) ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของ สป.อว. ได้บันทึกในระบบ CMO  ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ก่อนเวลา 16.30 น.

 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนทรัพย์ โทร. 6943 (ภายใน) มือถือ 095-439-5547 หรือ คุณศศิธร โทร. 6965 (ภายใน) มือถือ 096-189-2925

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy