ส.กทอ.ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

Energy fund 29april2020

     สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กระทรวงพลังงาน เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยขอให้ผู้สนใจส่งข้อเสนอดำเนินการดังนี้

 

1. จัดทำคำขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ 

     1.1 กรณีโครงการเป็น "บริการวิชาการ" ให้ผู้จัดการโครงการส่งผ่านคณะหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อส่งต่อไปยังสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (โดยมี รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ เป็นผู้ลงนาม ตามแบบฟอร์ม ส.กทอ.) ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย

     1.2 กรณีโครงการเป็น "วิจัย" ให้ผู้จัดการโครงการส่งผ่านคณะหน่วยงานต้นสังกัด ตามกระบวนการของต้นสังกัด เพื่อส่งต่อไปยังสำนักวิจัยและพัฒนา (โดยมี ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ เป็นผู้ลงนาม ตามแบบฟอร์ม ส.กทอ.) ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย

     1.3 กรณีต่างวิทยาเขต ผู้ลงนามคือรองอธิการบดีวิทยาเขตนั้นๆ

 

2. ผู้จัดการโครงการส่งไฟล์เอกสาร (ข้อ 2.1 – 2.6) เพื่อ generate รหัส username/password มายังสถาบันวิจัยระบบพลังงาน ที่ E-mail : yosita.l@psu.ac.th (ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2563 ภายในเวลา 16.30 น.) ดังนี้

     2.1 หนังสือมอบอำนาจ (ตั้งชื่อไฟล์ว่า "1-หนังสือมอบอำนาจ.pdf")

     2.2 สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ (ตั้งชื่อไฟล์ว่า "2-บัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ.pdf")

     2.3 สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ตั้งชื่อไฟล์ว่า "3-บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ.pdf")

     2.4 สำเนาบัตรประชาชนพยาน (ตั้งชื่อไฟล์ว่า "4-บัตรประชาชนพยาน.pdf")

     2.5 รูปถ่ายของผู้จัดการโครงการ (นามสกุล jpg หรือ png เท่านั้น) ขนาดไม่เกิน 300 kb (ตั้งชื่อไฟล์ว่า "5-รูปถ่ายผู้จัดการโครงการ")

     2.6 พิมพ์ในเนื้อความของอีเมล์ ดังนี้ อีเมล์ของหัวหน้าโครงการ, ตำแหน่งของผู้จัดการโครงการ (ตำแหน่งบริหารหน่วยงานใด หรือ อาจารย์), เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

     หมายเหตุ “หนังสือนำส่งยื่นข้อเสนอโครงการ” ผู้จัดการโครงการจะต้อง upload ในขั้นตอนที่ 3 ต่อไป

 

3.ระบบจะแจ้งรหัสไปยังอีเมล์ผู้จัดการโครงการ

     3.1 ผู้จัดการโครงการนำ รหัส username/password ที่ได้รับล็อกอินเข้าระบบ เพื่อ upload ข้อเสนอโครงการ ที่ https://project.enconfund.go.th/ พร้อมแนบไฟล์หนังสือนำส่งยื่นข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มของ ส.กทอ. (.pdf) และ ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มของ ส.กทอ.click

     3.2 ส่งไฟล์เอกสารหรือไฟล์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาโครงการในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD อย่างน้อย 2 ชุด โดยระบุชื่อโครงการ, ชื่อหน่วยงานผู้จัดการโครงการ, และรหัสโครงการที่ได้รับจากการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบไว้บนแผ่น CD หรือ DVD และหน้าซอง ทั้งนี้ แผ่น CD หรือ DVD จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีข้อมูลที่ครบถ้วน และสามารถอ่านข้อมูลได้ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศฯ) โดยส่งเอกสารดังกล่าวไปยังสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ภายใน 5 วันนับจากวันที่ upload ข้อเสนอโครงการในระบบสำเร็จ และให้ผู้จัดการโครงการจัดพิมพ์ใบรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ส่งแล้วเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

     หมายเหตุ  หากมีข้อความขัดแย้งกับประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ยึดตามประกาศของ ส.กทอ. เป็นสำคัญ

 

เปิดรับข้อเสนอ​ (Upload ผ่านระบบ)​ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ภายในเวลา 16.30 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.ตัวอย่างเอกสารยื่นข้อเสนอโครงการ download icon

2.ประกาศรับข้อเสนอโครงการ download icon

3.ขั้นตอนการการเตรียมเอกสารขอรับทุน download icon

4.คู่มือการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน download icon

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1. สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โทรศัพท์ 0-2158-1460

2.คุณสาวิณี ทองฉิม สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ม.อ. โทรศัพท์ 074-282263 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy