Newton Fund เปิดรับสมัครทุนวิจัยสำหรับปี 2020-21 ถึงเดือนมิถุนายน 2020

newton-fund.png

Newton Fund เปิดรับสมัครทุนวิจัยสำหรับปี 2020-21 ได้แก่ทุน Institutional Links (IL) และ Newton Fund Impact Scheme (NFIS) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ทุน Institutional Links (IL) : เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อริเริ่มและสนับสนุนการพัฒนาร่วมด้านวิจัยและนวัตกรรมระหว่างกลุ่มวิจัยและสถาบันวิจัยในสหราชอาณาจักรและประเทศไทย

    ผู้ร่วมให้ทุน : บริติช เคานซิล ผ่านทุนนิวตัน ร่วมกับ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป. อว.) และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

    มูลค่าทุน : 50,000 – 100,000 ปอนด์ ต่อโครงการ

    ระยะเวลาโครงการ : 12 เดือน

    หัวข้องานวิจัย :

    1) IL-สป.อว. สนับสนุนโครงการด้าน BCG และ งานวิจัยโควิด-19

    2) IL-วช. สนับสนุนโครงการด้าน 1. BCG 2. AI for all, Data Economy 3. Aging Society 4. Social Science and Humanities และ 5. Sustainable Management of Natural Resource

สมัครทุนวิจัย click normal

ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2020 (เวลา 16:00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักร)

 

2. Newton Fund Impact Scheme (NFIS) : เป็นทุนที่มอบให้แก่ผู้ที่เคยได้รับทุนวิจัย Newton Fund มาก่อน มีเป้าหมายในการพัฒนางานวิจัยสู่การนวัตกรรมที่จับต้องได้ และการต่อยอดในระดับนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างชัดเจน

    ผู้ร่วมให้ทุน : UK Delivery partners โดยมีบริติช เคานซิลเป็นผู้ดำเนินการ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

    มูลค่าทุน : 100,000 – 200,000 ปอนด์ ต่อโครงการ

    ระยะเวลาโครงการ : 12 เดือน

    หัวข้องานวิจัย : 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S-Curves) รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ โควิด-19 ได้แก่

    1) พัฒนาวิธีการวินิจฉัยและชุดตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วและแม่นยำ

    2) พัฒนายาและวัคซีน

    3) พัฒนาชุดป้องกันของบุคลากรการแพทย์ (Personal Protective Equipment, PPE)

    4) พัฒนาหน้ากากอนามัย N95 เพื่อใช้ทางการแพทย์

สมัครทุนวิจัย click normal

ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2020 (เวลา 12:00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักร)

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy