คอบช. ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยที่มุ่งเป้า ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (กลุ่มเรื่องเร่งด่วน: ยางพารา) รอบที่ 2

TRON                สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยที่มุ่งเป้า ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (กลุ่มเรื่องเร่งด่วน: ยางพารา) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 จาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ซึ่งได้มีการประกาศรับข้อเสนอมาตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2556 จากผลการดำเนินงานพบว่า ข้อเสนอการวิจัยยังไม่ครอบคลุมกรอบวิจัยที่ประกาศในปี 2557 สกว.และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติจึงมีความเห็นว่า เพื่อให้การสนับสนุนทุนวิจัยในกลุ่มดังกล่าวนี้ สามารถดำเนินการสนับสนุนทุนวิจัยได้ครอบคลุมทุกประเด็นกรอบวิจัยที่ตั้งไว้ และ/หรือสามารถร้อยเรียงผลวิจัยเพื่อตอบเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์การวิจัยยางพาราแห่งชาติ (พ.ศ.2555-2559) คือ การยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำให้สามารถก้าวเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยางพาราทุกด้าน จึงเห็นควรรับข้อเสนอการวิจัยเพิ่มเติมในส่วนของกรอบวิจัยด้านที่จำเป็นและเร่งด่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

                กรอบการวิจัย

  1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินสงเคราะห์ (Cess) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย
  2. การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อและถุงมือยาง
  3. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากยางพารา
  4. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ระดับต้นถึงกลางเพื่อต่อยอดสู่การวิจัยแบบมุ่งเป้าฯ

               ผู้สนใจสามารถ download รายละเอียดของกรอบวิจัยในแต่ละด้าน และรายละเอียดของการส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่นี่ และยื่นข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัยได้ที่ https://www.tnrr.in.th./project หลังจากยื่นข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบแล้ว ขอให้นำส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย (Hard copy) มายังโครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จำนวน 5 ชุด ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่14 มีนาคม 2557 นี้เท่านั้น หากพ้นกำหนด สกว.จะไม่รับพิจารณา

                 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น
14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
02-278-8245, 02-278-8211 โทรสาร 02-298-0477
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy