ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566

NRCT Award 2022

     สำนักวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

     1.รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

     2.รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) จากผลงานวิจัยเรื่อง "การทดสอบภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยจากการได้รับวัคซีน กระตุ้นเข็มที่ 3 เข้าในผิวหนังหลังจากได้รับซิโนแวคแล้ว 2 เข็ม ในกลุ่มประชากรทั่วไป" (Immunogenicity and Safety of An Intradermal Boost in Healthy General Population) โดยทีมวิจัย

           - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ คณะแพทยศาสตร์

           - รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศรัญญู ชูศรี คณะแพทยศาสตร์

           - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพรทิพย์ อินทร์พิบูลย์ คณะแพทยศาสตร์

           - แพทย์หญิงภาสุรี แสงศุภวานิช คณะแพทยศาสตร์

     3.รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเซนเซอร์ไฟฟ้าเคมี: การตรวจวิเคราะห์ยาทางนิติ วิทยาศาสตร์ การตรวจวิเคราะห์เขม่าดินปืนทางนิติวิทยาศาสตร์ และการตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิทางนิติวิทยาศาสตร์”
(Development of Electrochemical Sensors: Forensic Drug Analysis, Forensic Gunshot Residue Analysis, and Forensic Seminal Fluid Analysis) โดยทีมวิจัย

           - รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์

           - ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

           - ดร.สุภารัตน์ คชฉิม คณะวิทยาศาสตร์

           - ดร.สุภาธิณี คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์

           - นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

           - นายอัสมี สอและ คณะวิทยาศาสตร์

           - นางสาวกัสริน สายสหัส คณะวิทยาศาสตร์

           - นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ คณะวิทยาศาสตร์

           - นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์

           - นางสาวมารียัม หะยีอาบู คณะวิทยาศาสตร์

           - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พลชัย คณะวิทยาศาสตร์

           - ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ เที่ยงจรรยา คณะวิทยาศาสตร์

           - รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์

           - รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์

           - นายกฤษฎา สโมสร คณะวิทยาศาสตร์

           - นายวัชรชัย ขุนศรีรักษา คณะวิทยาศาสตร์

           - นางสาวศิรประภา รอดสุด คณะวิทยาศาสตร์

           - นายวิธวัธ แสงหิรัญ คณะวิทยาศาสตร์

     4.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) จากผลงานวิจัยเรื่อง “เซนเซอร์สำหรับตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็ง” (Tumor Markers Sensor) โดยทีมวิจัย

           - รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ 

          - ดร.สุภารัตน์ คชฉิม คณะวิทยาศาสตร์ 

           - รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ 

           - รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ 

           - ดร.สุภาธิณี คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 

           - นายกฤตภาส แก้วหนู คณะวิทยาศาสตร์ 

           - นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ คณะวิทยาศาสตร์ 

           - นางสาวมารียัม หะยีอาบู คณะวิทยาศาสตร์ 

           - Mr.Cheng Ho Phua คณะวิทยาศาสตร์ 

           - นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

     5.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จากผลงานวิจัยเรื่อง "อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนแบบต่อเนื่อง" (Device for Chlorine Continuous Measurement) โดยทีมวิจัย

           - รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์

           - ดร.สุภาธิณี คงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 

          - นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ คณะวิทยาศาสตร์

           - ดร.สุภารัตน์ คชฉิม คณะวิทยาศาสตร์ 

          - นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

          - นางสาวมารียัม หะยีอาบู คณะวิทยาศาสตร์ 

          - นายกฤตภาส แก้วหนู คณะวิทยาศาสตร์ 

          - นายอัสมี สอและ คณะวิทยาศาสตร์ 

          - รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร คณะวิทยาศาสตร์ 

          - รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ 

     6.รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี (สาขาการศึกษา) จากผลงานวิจัยเรื่อง "หุ่นบาดเจ็บจากยางธรรมชาติสำหรับฝึกการ ห้ามเลือดก่อนนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล" (Natural Rubber Trauma Manikin for Practicing Prehospital Hemorrhage Control) โดยทีมวิจัย

          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.โกเมศวร์ ทองขาว คณะแพทยศาสตร์

          - รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์

          - ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

     7.รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีการกำกับวิวัฒนาการสำหรับวิศวกรรมสารชีวโมเลกุล เพื่อประยุกต์ใช้ในการติดตามเซลล์มะเร็งและรักษาโรคมะเร็ง” (Engineering Molecular Modules Through Directed Evolution for Applications in Single-Cell Imaging and Immunotherapy) โดย ดร.เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล คณะวิทยาศาสตร์

     8.รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) จากผลงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาการเหนี่ยวนำเซลล์ต้นกำเนิดมนุษย์เลี้ยงในโครงสร้าง เลี้ยงเซลล์ชนิดสองเฟสด้วยแรงสั่นระดับนาโนเมตรให้เจริญเติบโต เป็นเซลล์กระดูก เพื่อใช้ในวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก” (Nanovibrational Stimulation for 3D Osteogenesis in Biphasic 3D Scaffold; A New Option for Bone Tissue Engineering) โดย ดร.นายแพทย์วิชญ์ โอฬาพิริยกุล คณะแพทยศาสตร์

     9.รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การปรับปรุงกระบวนการกำจัดไขมัน สำหรับการผลิตไฮโดรไลซ์การปรับปรุงกระบวนการกำจัดไขมัน สำหรับการผลิตไฮโดรไลซ์คอลลาเจนจากหนังปลากะพงขาวที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์เร่งการเจริญเติบโตของเซลล์และการสมาน” (Improvement of Defatting Process for Production of(Improvement of Defatting Process for Production ofHydrolyzed Collagen from Asian Sea Bass (Lates calcarifer)Skin with Antioxidant and Cell Proliferation/HealingActivities) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

     โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 ซึ่งสามารถติดตามรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดได้ที่ CLICK...

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy