รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน

เอกสารประกาศ [ ปี 2563 ] New icons 1

ผลการตัดสิน

รางวัลยอดเยี่ยม

       ผลงานเรื่อง “โครงการย่านตาขาวโมเดล (ภายใต้โครงการ ม.อ. เพื่อชุมชนเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์)” โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดังนี้

          1. ผศ. ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (หัวหน้าชุดโครงการวิจัย)

          2. ผศ.อรกัญญา ง่วนสนสกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

          3. ผศ.ตรีชาติ เลาแก้วหนู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

          4. ผศ.โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

          5. อ.ภวัต รอดเข็ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

          6. อ.วรวุฒิ มัธยันต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

          7. อ.ณัฏฐาศักดิ์ ทิษฏิญาณิณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

          8. อ.คัมภีร์ คล้ามนฤมล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

          9. อ.กรสวรรค์ชนก ตั้งปอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

          10. อ.สุภาวดี จริงจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

          11. ผศ. ดร.พงศกร พิชยดนย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

          12. ผศ. ดร.อัฉรา หลีระพงศ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

          13. ผศ. ดร.ดลินา อมรเหมานนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

          14. ผศ. ดร.บุญจิรา มากอ้น คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

          15. ผศ.กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

          16. ผศ.จงกลณี รุ่งเรือง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

          17. ผศ.Anny Mardjo คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

          18. ดร.สมโภชน์ เกตุแก้ว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

          19. ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

          20. ดร.สุรนัย ช่วยเรือง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

          21. ดร.สุพัฒธนา สุขรัตน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

          22. ดร.จุไรรัตน์ พุทธรักษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

          23. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

          24. อ.แสงนภา หิรัณมุทราภรณ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

          25. อ.ยศถกล โกศลเหมมณี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

          26. อ.พฤฒ ยวนแหล คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

          27. อ.ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

          28. อ.เสาวณีย์ บางโรย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

          29. อ.ณฐ ย่าหลี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

          30. อ.เทพยุดา เฝื่อคง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

          31. อ.กานต์พิชชา ดุลยะลา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

          32. อ.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

 

รางวัลทั่วไป 

       ผลงานเรื่อง “การผลิตอาหารโคขุนคุณภาพสูงจากกากตะกอนน้ำมันปาล์มหมักกากส่าเหล้าชุมชน” โดย โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดังนี้

          1. รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา (หัวหน้าชุดโครงการวิจัย)

          2. นางสาวเอกอนงค์ สิทธิประการ 

          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดี คำสีเขียว

          4. ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์

          5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา

 

   ปีอื่น ๆ

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

     คุณศศิธร คงทอง โทร.074-28-6965

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


ประโยชน์ต่อชุมชน
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy