งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558

{tab 58|red}

ประกาศทุน

สรุปรายละเอียดทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558

เกณฑ์ การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย

ปฏิทิน การเสนอโครงการวิจัย/การจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน [ของ ม.อ.]

หลักเกณฑ์ การจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าจัางผู้ช่วยวิจัยประจำโครงการวิจัย ประจำปี 2556

แบบฟอร์มเพื่อประกอบการพิจารณาศักยภาพในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย ม.อ.

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แนวทางการประเมินผล

{tablink n2}แบบฟอร์มเสนอโครงการ (สำหรับนักวิจัย){/tablink}

แบบฟอร์มที่ RDO ดำเนินการ

 • แบบ บช-3 , คำชี้แจง (มหาวิทยาลัยดำเนินการในภาพรวม นักวิจัยไม่ต้องดำเนินการ)
 • แบบ ว-6 , คำชี้แจง (มหาวิทยาลัยดำเนินการในภาพรวม นักวิจัยไม่ต้องดำเนินการ)

{tablink n4}ภาคผนวก{/tablink}

ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM)
(เปิดให้กรอกโครงการใหม่รอบแรก ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2556 รอบสอง วันที่ 26 ส.ค. - 18 ก.ย. 2556)

(เปิดให้โครงการต่อเนื่องแก้ไขข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. - 23 ก.ย. 2556)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณจิราวัลย์ โทร.6957-8

{tab สำหรับนักวิจัย|alias:n2|red}

แบบฟอร์มเสนอโครงการ (สำหรับนักวิจัย)

 1. ฟอร์ม Check list/งบแผ่นดิน 58 [ของ มอ.]
 2. แบบ ว-1ช (ชุดโครงการวิจัย) , คำชี้แจง
 3. แบบ ว-1ด (โครงการเดี่ยว/โครงการย่อยในชุดโครงการวิจัย) , คำชี้แจง
 4. แบบวิจัย 11.1 แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพโครงการ [ของ มอ.]
 5. แบบวิจัย 16.1_58 (เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงานโครงการวิจัย) [ของ ม.อ.]
 6. แบบวิจัย 19/การใช้พันธุ์พืช (มาตรา 52 และ มาตรา 53)
 7. รายงานสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน(แบบวิจัย 5/งบแผ่นดิน)
 8. แบบรายงานความก้าวหน้า ( แบบ ต-1ช/ด ) สำหรับงบปกติ
 9. แบบรายงานความก้าวหน้า ( แบบ ต-1ช/ด ) สำหรับงบยุทธศาสตร์
 10. แบบฟอร์มขอปรับปรุง-ขยาย ( แบบวิจัย 14.1 [ของ มอ.] )
 11. ใบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน
 12. รายงานรูปแบบใหม่ : รูปแบบรายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PSU Grant Report-2013)
 13. แบบฟอร์มเพื่อประกอบการพิจารณาศักยภาพในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย ม.อ.

 หนังสือสัญญารับทุน

 1. สัญญารับทุนวิจัยทุนแผ่นดิน ปี 2558 เดี่ยว
 2. สัญญารับทุนวิจัยทุนแผ่นดิน ปี 2558 เดี่ยว (โครงการต่อเนื่อง)
 3. สัญญารับทุนวิจัยทุนแผ่นดิน ปี 2558 ชุด
 4. สัญญารับทุนวิจัยทุนแผ่นดิน ปี 2558 ชุด (โครงการต่อเนื่อง)

 หนังสือสัญญารับทุน (งบยุทธศาสตร์รัฐบาล)

 1. สัญญารับทุนวิจัยทุนแผ่นดิน ปี 2558 เดี่ยว
 2. สัญญารับทุนวิจัยทุนแผ่นดิน ปี 2558 เดี่ยว (โครงการต่อเนื่อง)
 3. สัญญารับทุนวิจัยทุนแผ่นดิน ปี 2558 ชุด
 4. สัญญารับทุนวิจัยทุนแผ่นดิน ปี 2558 ชุด (โครงการต่อเนื่อง)

 

{tab ภาคผนวก|alias:addenda|alias:n4|red}

ภาคผนวก

ผนวก 1 : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ผนวก 2 : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์การวิจัยกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปีงบประมาณ 2555-2560)
ผนวก 3 : ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
ผนวก 4 : นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
ผนวก 5 : ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัยจำแนกตามงบประมาณต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)
ผนวก 6 : ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย
ผนวก 7 : ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยจำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย
ผนวก 8 : รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัย มากกว่า 1 ปี)
ผนวก 9 : จรรยาบรรณนักวิจัย
ผนวก 10 : จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ
ผนวก 11 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผนวก 12 : จริยธรรมการวิจัยในคน
ผนวก 13 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผนวก 14 : แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
ผนวก 15 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดินผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น

1. ด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (พ.ศ. 2556-2559)
2. ด้านพื้นที่สูง (พ.ศ. 2555-2559)
3. ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (พ.ศ. 2556-2559)
4. ด้านการจัดการน้ำ (พ.ศ. 2556-2559)
5. ด้านพลังงานทดแทน (พ.ศ. 2556-2559)
6. ด้านพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ) (พ.ศ. 2556-2559)
7. ด้านปาล์มน้ำมัน (พ.ศ. 2556-2559)
8. ด้านอ้อยและน้ำตาลทราย (พ.ศ. 2556-2559)
9. ด้านการพัฒนาสมุนไพร (พ.ศ. 2556-2559)
10. ด้านสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2556-2559)
11. ด้านการประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2555-2559)
12. ด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ (พ.ศ. 2555-2559)
13. ด้านอาหารและความมั่นคง (พ.ศ. 2555-2559)
14. ด้านอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง (พ.ศ. 2555-2559)
15. ด้านข้าว (พ.ศ. 2555-2559)
16. ด้านยางพารา (พ.ศ. 2555-2559)
17. ด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2559)
18. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี (พ.ศ. 2556-2559)
19. ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (พ.ศ. 2556-2559)
20. ด้านการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2556-2559)
21. ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2556-2560)
22. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ. 2556-2559)
23. ด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล (พ.ศ. 2555-2559)
24. ด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ (พ.ศ. 2556-2559)

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

{/tabs}

<< ทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีอื่นๆ >>

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy