งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561

{tab 61|red}

ประกาศทุน

สรุปรายละเอียดทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561

เกณฑ์ การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย

ปฏิทิน การเสนอโครงการวิจัย/การจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน [ของ ม.อ.]

หลักเกณฑ์ การจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์การนับผลงานตีพิมพ์

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เกณฑ์การนับผลงานตีพิมพ์ภายใต้โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

 

โครงการ Super Clusters/10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมติ ครม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. บันทึกข้อความ การจัดทำแบบเสนอโครงการ
2. รายละเอียดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
3. นิยามผลผลิต ผลลัพธ์
4. แบบเสนอโครงการ Super Clusters

 

แนวทางการประเมินผล
   - แผนงานวิจัยปี 2561 (แบบ นท-1ช) [ของ มอ.]
   - โครงการวิจัยปี 2561 (แบบ นท.-1ด) [ของ มอ.]

 

แบบฟอร์มที่ RDO ดำเนินการ
   - แบบ บช-3 , คำชี้แจง (มหาวิทยาลัยดำเนินการในภาพรวม นักวิจัยไม่ต้องดำเนินการ)
   - แบบ ว-6 , คำชี้แจง (มหาวิทยาลัยดำเนินการในภาพรวม นักวิจัยไม่ต้องดำเนินการ)

 

 

{tab แบบฟอร์มที่นักวิจัยดำเนินการ|alias:n1|red}

แบบฟอร์มที่นักวิจัยดำเนินการ

 1. ฟอร์ม Check list/งบแผ่นดิน 61 [ของ มอ.]

 2. แบบ ว-1ช (ชุดโครงการวิจัย) , คำชี้แจง

 3. แบบ ว-1ด (โครงการเดี่ยว/โครงการย่อยในชุดโครงการวิจัย) ,คำชี้แจง

 4. แบบวิจัย 11.1 แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพโครงการ [ของ มอ.]

 5. แบบวิจัย 16.1_60 (เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงานโครงการวิจัย) [ของ ม.อ.]

 6. แบบวิจัย 19/การใช้พันธุ์พืช (มาตรา 52 และ มาตรา 53)

 7. รายงานสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย (แบบวิจัย 5/งบแผ่นดิน)

 8. แบบรายงานความก้าวหน้า ( แบบ ต-1ช/ด )

 9. แบบฟอร์มขอปรับปรุง-ขยาย ( แบบวิจัย 14.1 [ของ มอ.] )

 10. ใบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

 11. รายงานรูปแบบใหม่ : รูปแบบรายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PSU Grant Report-2013)
 12. แบบฟอร์มสัญญารับทุน

 

 

{tab ภาคผนวก|alias:n2|red}

ภาคผนวก

ผนวก 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผนวก 2 : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ผนวก 3 : ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
ผนวก 4 : ยุทธศาสตร์ชาติ
ผนวก 5 : นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล
ผนวก 6 : ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผนวก 7 : นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
ผนวก 8 : นิยาม ผลผลิต ผลลัพธ์
ผนวก 9 : ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัยจำแนกตามงบประมาณต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)
ผนวก 10 : ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย
ผนวก 11 : ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยจำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย
ผนวก 12 : รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัย มากกว่า 1 ปี)
ผนวก 13 : จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
ผนวก 14 : จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
ผนวก 15 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผนวก 16 : จริยธรรมการวิจัยในคน
ผนวก 17 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผนวก 18 : แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
ผนวก 19 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดินผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

{/tabs}

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์  โทร.0-7428-6957
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

<< ทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีอื่นๆ >>

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy