งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2549

แบบฟอร์ม

   1. ชุดโครงการ (แบบ ว-1ช)

   2. คำชี้แจง แบบ ว-1ช

   3. โครงการเดี่ยว (แบบ ว-1ด)

   4. คำชี้แจง แบบ ว-1ด

   5. แบบ บช-3

   6. คำชี้แจง แบบ บช-3

   7. ภาคผนวก 1

   8. ภาคผนวก 2

   9. ภาคผนวก 3

 10. ภาคผนวก 4

 11. ภาคผนวก 5

 12. ภาคผนวก 6

 13. ภาคผนวก 7

 14. ภาคผนวก 8

 15. แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ปี 2549

 16. แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ปี 2549

 17. แนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปี 2549

 18. วิจัยบูรณาการ (แบบวิจัย ว-1 บ)

 19. แบบประเมินผลการวิจัยในภาพรวมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2548

       - แบบ ป-1

       - คำชี้แจง แบบ ป-1

       - แบบ ป-2

       - คำชี้แจง แบบ ป-2

 20. แบบรายงานก้าวหน้าทุนงบประมาณแผ่นดิน

       - แบบรายงานก้าวหน้า (แบบ ต-1ช)

       - แบบรายงานก้าวหน้า (แบบ ต-1ด)

       - แบบรายงานก้าวหน้า (แบบ ว1-บ) [formgov2.doc]

 21. แบบฟอร์มเพิ่มเติมข้อมูล

       - ฟอร์มเพิ่มเติมข้อมูลโครงการวิจัยที่รับทุนปี 49

22. การทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (ภายใน 15 มิถุนายน 2550)

      -  แบบวิจัย 2/แผ่นดิน/ปีเดียว

      -  แบบวิจัย 2/แผ่นดิน/ต่อเนื่อง

23. แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบ พ.ศ. 2549 ตามมติคณะรัฐมนตรี  

       - แบบ ป-1

       - คำชี้แจงแบบ ป-1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณจิราวัลย์ โทร. 6957-8

<< ทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีอื่นๆ >>

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy