งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2551

ประกาศฯ ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2551 

แบบฟอร์มเสนอโครงการ

 1. ฟอร์ม Check list/งบแผ่นดิน 51
 2. แบบ ว-1 ช (ชุดโครงการวิจัย)
 3. คำชี้แจง แบบ ว-1 ช
 4. แบบ ว-1 ด (โครงการเดี่ยว)
 5. คำชี้แจง แบบ ว-1 ด
 6. แบบ ว-1สค
 7. คำชี้แจง แบบ ว-1สค
 8. แบบ บช-3
 9. คำชี้แจง แบบ บช-3
 10. แบบวิจัย 7 (แบบฟอร์มสรุปโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ)
 11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554 ใช้ประกอบการปรับปรุงโครงการวิจัยปี 2551 
 12. ภาคผนวก 3 (ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัยจำแนกตามงบประมาณต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) 
 13. ภาคผนวก 4 (ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของชุดโครงการวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย)
 14. ภาคผนวก 5 (ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของชุดโครงการวิจัย จำแนกตามงบประมาณประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย)
 15. ภาคผนวก 6 (ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง)
 16. ภาคผนวก 7 (รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี [กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง])
 17. ภาคผนวก 8 (จรรยาบรรณนักวิจัย)
 18. ภาคผนวก 9 (จรรยาบรรณการใช้สัตว์)
 19. ภาคผนวก 10 (ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์)
 20. ภาคผนวก 8 ของ ม.อ. (เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงานโครงการวิจัย)

หนังสือสัญญารับทุน

 1. หนังสือสัญญารับทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2551 โครงการวิจัยต่อเนื่อง
 2. หนังสือสัญญารับทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2551 โครงการวิจัยใหม่
 3. คำชี้แจงการกรอกรายละเอียดสัญญารับทุนฯ สำหรับ โครงการวิจัยต่อเนื่องและโครงการวิจัยใหม่   
 4. หนังสือสัญญารับทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2551 โครงการวิจัยชุด
 5. คำชี้แจงการกรอกรายละเอียดสัญญารับทุนฯ สำหรับ โครงการวิจัยชุด
 6. เลขที่สัญญารับทุน จาก โครงการวิจัยที่ได้รับทุน ปี 2551

แบบรายงานความก้าวหน้า

แนวทางการประเมินผล

 1. แผนงานวิจัยปี 2551 (แบบ นท-1ช) [ของ ม.อ.]
 2. โครงการวิจัยปี 2551 (แบบ นท.-1ด) [ของ ม.อ.]

ระเบียบเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (ของ ม.อ.)

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (ของ ม.อ.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิราวัลย์ โทร. 6957-8

<< ทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีอื่นๆ >>

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy