งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2552

คู่มือ การประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ตามมติคณะรัฐมนตรี  

    ****นักวิจัยสามารถดูวิธีการใช้งานระบบ NRPM ได้จาก link นี้ในหน้า 83-110 ****

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Managemeent : NRPM)

(http://nrpm.nrct.go.th/NRPM/UserLogin.aspx?ReturnUrl=%2fNRPM%2fRedirect.aspx)

       (นักวิจัยกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2550)

ปฏิทินการเสนอโครงการวิจัย/การจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2552

ประกาศทุนงบประมาณแผ่นดิน ปี 2552

แบบฟอร์มเสนอโครงการ

 1. ฟอร์ม Check list/งบแผ่นดิน 52 [ของ มอ.]
 2. แบบ ว-1ช (ชุดโครงการวิจัย)
 3. คำชี้แจง แบบ ว-1 ช
 4. แบบ ว-1ด (โครงการเดี่ยว/โครงการย่อย)
 5. คำชี้แจง แบบ ว-1 ด
 6. แบบ ว-1 สค
 7. คำชี้แจง แบบ ว-1 สค
 8. แบบ บช-3
 9. คำชี้แจง แบบ บช-3
 10. แบบ ว-6
 11. คำชี้แจง แบบ ว-6
 12. ผนวก 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
 13. ผนวก 3  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)
 14. ผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
 15. ผนวก 5 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัยจำแนกตามงบประมาณต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)
 16. ผนวก 6  ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย
 17. ผนวก 7 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยจำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย
 18. ผนวก 8 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง)
 19. ผนวก 9 จรรยาบรรณนักวิจัย
 20. ผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
 21. ผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 22. แบบวิจัย 7  แบบฟอร์มสรุปโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ [ของ มอ.]
 23. แบบวิจัย 16 (เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงานโครงการวิจัย) [ของ มอ.] 

หนังสือสัญญารับทุน

 1. หนังสือสัญญารับทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2552 โครงการวิจัยชุด (ปีแรก)
 2. หนังสือสัญญารับทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2552 โครงการวิจัยเดี่ยว (ปีแรก)
 3. หนังสือสัญญารับทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2552 โครงการวิจัยชุด (ต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป)
 4. หนังสือสัญญารับทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2552 โครงการวิจัยเดี่ยว (ต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป)

แบบรายงานความก้าวหน้า

แบบ ต-1ช/ด

แนวทางการประเมินผล

 1. แผนงานวิจัยปี 2552 (แบบ นท-1ช) [ของ มอ.]
 2. โครงการวิจัยปี 2552 (แบบ นท.-1ด) [ของ มอ.]
 3. การประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยในภาพรวมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2550

แบบฟอร์มขอปรับปรุง-ขยายเวลา

แบบวิจัย 14.1 [ของ มอ.]

ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2547 [ของ ม.อ.]

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน [ของ ม.อ.]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณจิราวัลย์  โทร.6957-8

<< ทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีอื่นๆ >>

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy