งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Managemeent : NRPM)
http://nrpm.nrct.go.th/NRPM/UserLogin.aspx?ReturnUrl=%2fNRPM%2fRedirect.aspx
(นักวิจัยสามารถกรอกข้อมูลในระบบได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2551)

ปฏิทินการเสนอโครงการวิจัย/การจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553 [ของ ม.อ.]

เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553

ประกาศฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2553

แบบฟอร์มเสนอโครงการ

 1. ฟอร์ม Check list/งบแผ่นดิน 53 [ของ มอ.]
 2. แบบ ว-1ช (ชุดโครงการวิจัย) , คำชี้แจง
 3. แบบ ว-1ด (โครงการเดี่ยว/โครงการย่อย) , คำชี้แจง
 4. แบบ บช-3 , คำชี้แจง
 5. แบบ ว-6 , คำชี้แจง
 6. ผนวก 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
 7. ผนวก 3  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)
 8. ผนวก 4 นโยบายรัฐบาล
 9. ผนวก 5 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
 10. ผนวก 6 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัยจำแนกตามงบประมาณต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)
 11. ผนวก 7  ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย
 12. ผนวก 8 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยจำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย
 13. ผนวก 9 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง)
 14. ผนวก 10 จรรยาบรรณนักวิจัย
 15. ผนวก 11 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
 16. ผนวก 12 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 17. แบบวิจัย 11.1  แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพโครงการ [ของ มอ.]
 18. แบบวิจัย 16 (เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงานโครงการวิจัย) [ของ ม.อ.]
 19. ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 20. ยุทธศาสตร์การวิจัยกลุ่มจังหวัดภาคใต้

หนังสือสัญญารับทุน

 1. หนังสือสัญญารับทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553 โครงการวิจัยชุด (ปีแรก)
 2. หนังสือสัญญารับทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553 โครงการวิจัยเดี่ยว (ปีแรก)
 3.  หนังสือสัญญารับทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553 โครงการวิจัยชุด (ต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป)
 4. หนังสือสัญญารับทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2553 โครงการวิจัยเดี่ยว (ต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป)

แบบรายงานความก้าวหน้า

แบบ ต-1ช/ด

แนวทางการประเมินผล

 1. แผนงานวิจัยปี 2553 (แบบ นท-1ช) [ของ มอ.]
 2. โครงการวิจัยปี 2553 (แบบ นท.-1ด) [ของ มอ.]
 3. แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามมติคณะรัฐมนตรี

แบบฟอร์มขอปรับปรุง-ขยายเวลา

แบบวิจัย 14.1 [ของ มอ.]

ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2547 [ของ ม.อ.]

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน [ของ ม.อ.]

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิราวัลย์ โทร.6957-8

<< ทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีอื่นๆ >>

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy