งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2554

ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM)

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Managemeent : NRPM)
http://nrpm.nrct.go.th

ปฏิทินการเสนอโครงการวิจัย/การจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2554 [ของ ม.อ.]

เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2554

ประกาศฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2554

แบบฟอร์มเสนอโครงการ

 1. ฟอร์ม Check list/งบแผ่นดิน 54 [ของ มอ.]
 2. แบบ ว-1ช (ชุดโครงการวิจัย) , คำชี้แจง
 3. แบบ ว-1ด (โครงการเดี่ยว/โครงการย่อย) , คำชี้แจง
 4. แบบ บช-3 , คำชี้แจง
 5. แบบ ว-6 , คำชี้แจง
 6. ผนวก 1 ขออนุมัติในหลักการให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ตรวจสอบโครงการวิจัย
 7. ผนวก 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
 8. ผนวก 3 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)
 9. ผนวก 4 นโยบายรัฐบาล
 10. ผนวก 5 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
 11. ผนวก 6 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัยจำแนกตามงบประมาณต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)
 12. ผนวก 7 ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย
 13. ผนวก 8 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยจำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย
 14. ผนวก 9 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง)
 15. ผนวก 10 จรรยาบรรณนักวิจัย
 16. ผนวก 11 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
 17. ผนวก 12 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 18. แบบวิจัย 11.1 แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพโครงการ [ของ มอ.]
 19. แบบวิจัย 16 (เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงานโครงการวิจัย) [ของ ม.อ.]
 20. ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 21. ยุทธศาสตร์การวิจัยกลุ่มจังหวัดภาคใต้

หนังสือสัญญารับทุน

 1. สัญญารับทุนวิจัยทุนแผ่นดิน ปี 2554 เดี่ยว
 2. สัญญารับทุนวิจัยทุนแผ่นดิน ปี 2554 เดี่ยว (โครงการต่อเนื่อง)
 3. สัญญารับทุนวิจัยทุนแผ่นดิน ปี 2554 ชุด
 4. สัญญารับทุนวิจัยทุนแผ่นดิน ปี 2554 ชุด (โครงการต่อเนื่อง)

"โครงการวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2554" (ใช้รหัสโครงการจากรายละเอียดชุดนี้เพื่อทำสัญญารับทุนโครงการใหม่
รหัสโครงการเดิมที่ได้แจ้งคณะ/หน่วยงานก่อนหน้านี้ตามหนังสือ ที่ มอ 166/ว 1699 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ยังไม่ถูกต้องสำหรับโครงการใหม่"
(ใช้ sheet จัดสรรทุน_แจ้งคณะ(3) ที่เปิดค้างอยู่)

แบบรายงานความก้าวหน้า

แบบ ต-1ช/ด

แนวทางการประเมินผล

 1. แผนงานวิจัยปี 2554 (แบบ นท-1ช) [ของ มอ.]
 2. โครงการวิจัยปี 2554 (แบบ นท.-1ด) [ของ มอ.]

แบบฟอร์มขอปรับปรุง-ขยายเวลา

แบบวิจัย 14.1 [ของ มอ.]

ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2547 [ของ ม.อ.]

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน [ของ ม.อ.]

คู่มือการประเมินความคุ้มค่าของการวิจัย

หนังสือสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2552-2553
   - สัญญารับทุน จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2552

 1. สัญญาชุดโครงการวิจัย
 2. สัญญาชุดโครงการวิจัย เพิ่มเิติม
 3. สัญญาโครงการวิจัยเดี่ยว
 4. สัญญาโครงการวิจัยเดี่ยว เพิ่มเติม
 5. โครงการที่ได้รับทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2552

   - สัญญารับทุน จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2553

 1. สัญญาชุดโครงการวิจัย
 2. สัญญาชุดโครงการวิจัย เพิ่มเิติม
 3. สัญญาโครงการวิจัยเดี่ยว
 4. สัญญาโครงการวิจัยเดี่ยว เพิ่มเติม
 5. โครงการที่ได้รับทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2553

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิราวัลย์ โทร.6957-8

<< ทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีอื่นๆ >>

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy