งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2555

ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM)
(เปิดให้กรอกรอบแรก ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย. 2553)
(เปิดให้กรอกรอบที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 15 ต.ค. 2553)

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)

ปฏิทินการเสนอโครงการวิจัย/การจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2555 [ของ ม.อ.]

เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2555

ประกาศฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2555

แบบฟอร์มเสนอโครงการ

 1. ฟอร์ม Check list/งบแผ่นดิน 55 [ของ มอ.]
 2. แบบ ว-1ช (ชุดโครงการวิจัย) , คำชี้แจง
 3. แบบ ว-1ด (โครงการเดี่ยว/โครงการย่อยในชุดโครงการวิจัย) , คำชี้แจง
 4. แบบ บช-3 , คำชี้แจง (มหาวิทยาลัยดำเนินการในภาพรวม นักวิจัยไม่ต้องดำเนินการ)
 5. แบบ ว-6 , คำชี้แจง (มหาวิทยาลัยดำเนินการในภาพรวม นักวิจัยไม่ต้องดำเนินการ)
 6. ผนวก 1 ร่างกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
 7. ผนวก 2 ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559)
 8. ผนวก 3 นโยบายรัฐบาล
 9. ผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
 10. ผนวก 5 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัยจำแนกตามงบประมาณต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)
 11. ผนวก 6 ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย
 12. ผนวก 7 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยจำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย
 13. ผนวก 8 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี)
 14. ผนวก 9 จรรยาบรรณนักวิจัย
 15. ผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ
 16. ผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 17. แบบวิจัย 11.1 แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพโครงการ [ของ มอ.]
 18. แบบวิจัย 16 (เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงานโครงการวิจัย) [ของ ม.อ.]
 19. ยุทธศาสตร์การวิจัยกลุ่มจังหวัดภาคใต้
 20. ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบบสัญญารับทุน
สามารถดูรหัสโครงการ (เลข 10 หลัก) ได้ในระบบ PRPM

 1. โครงการวิจัยเดี่ยว ปี 2555
 2. โครงการวิจัยเดี่ยว ปี 2555 สำหรับโครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป
 3. ชุดโครงการวิจัย ปี 2555
 4. ชุดโครงการวิจัย ปี 2555 สำหรับโครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป

แบบรายงานความก้าวหน้า

แบบ ต-1ช/ด

แนวทางการประเมินผล

 1. แผนงานวิจัยปี 2555 (แบบ นท-1ช) [ของ มอ.]
 2. โครงการวิจัยปี 2555 (แบบ นท.-1ด) [ของ มอ.]

แบบฟอร์มขอปรับปรุง-ขยายเวลา

แบบวิจัย 14.1 [ของ มอ.]

ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2547 [ของ ม.อ.]

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินและหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 [ของ ม.อ.]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิราวัลย์ โทร.6957-8

<< ทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีอื่นๆ >>

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy