งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2556

ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM)
(เปิดให้กรอกรอบแรก ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มิ.ย. 2554)
(เปิดให้กรอกรอบที่สอง ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.  - 30 ก.ย. 2554)

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)

ประกาศฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2556

เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2556

ปฏิทินการเสนอโครงการวิจัย/การจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2556 [ของ ม.อ.]

หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556

การประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของงบประมาณของประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

แบบฟอร์มเสนอโครงการ

 1. ฟอร์ม Check list/งบแผ่นดิน 56 [ของ มอ.]
 2. แบบ ว-1ช (ชุดโครงการวิจัย) , คำชี้แจง
 3. แบบ ว-1ด (โครงการเดี่ยว/โครงการย่อยในชุดโครงการวิจัย) , คำชี้แจง
 4. แบบ บช-3 , คำชี้แจง (มหาวิทยาลัยดำเนินการในภาพรวม นักวิจัยไม่ต้องดำเนินการ)
 5. แบบ ว-6 , คำชี้แจง (มหาวิทยาลัยดำเนินการในภาพรวม นักวิจัยไม่ต้องดำเนินการ)
 6. ผนวก 1 ร่างกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
 7. ผนวก 2 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)
 8. ผนวก 3 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน
 9. ผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
 10. ผนวก 5 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัยจำแนกตามงบประมาณต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)
 11. ผนวก 6 ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย
 12. ผนวก 7 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยจำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย
 13. ผนวก 8 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี)
 14. ผนวก 9 จรรยาบรรณนักวิจัย
 15. ผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ
 16. ผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 17. แบบวิจัย 11. แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพโครงการ [ของ มอ.]
 18. แบบวิจัย 16 (เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงานโครงการวิจัย) [ของ ม.อ.]
 19. ยุทธศาสตร์การวิจัยกลุ่มจังหวัดภาคใต้
 20. ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 21. รายงานสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน (แบบวิจัย 5/งบแผ่นดิน)
 22. นโยบายรัฐบาล

หนังสือสัญญารับทุน

 1. สัญญารับทุนวิจัยทุนแผ่นดิน ปี 2556 เดี่ยว
 2. สัญญารับทุนวิจัยทุนแผ่นดิน ปี 2556 เดี่ยว (โครงการต่อเนื่อง)
 3. สัญญารับทุนวิจัยทุนแผ่นดิน ปี 2556 ชุด
 4. สัญญารับทุนวิจัยทุนแผ่นดิน ปี 2556 ชุด (โครงการต่อเนื่อง)

แบบรายงานความก้าวหน้า

แบบ ต-1ช/ด

แนวทางการประเมินผล

 1. แผนงานวิจัยปี 2556 (แบบ นท-1ช) [ของ มอ.]
 2. โครงการวิจัยปี 2556 (แบบ นท.-1ด) [ของ มอ.]

แบบฟอร์มขอปรับปรุง-ขยายเวลา

แบบวิจัย 14.1 [ของ มอ.]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิราวัลย์ โทร.6957-8

<< ทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีอื่นๆ >>

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy