งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559

{tab 59|red}

ประกาศทุน

สรุปรายละเอียดทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559

เกณฑ์ การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย

ปฏิทิน การเสนอโครงการวิจัย/การจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน [ของ ม.อ.]

หลักเกณฑ์ การจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เกณฑ์การนับผลงานตีพิมพ์ภายใต้โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

แนวทางการประเมินผล

  • แผนงานวิจัยปี 2559 (แบบ นท-1ช) [ของ มอ.]
  • โครงการวิจัยปี 2559 (แบบ นท.-1ด) [ของ มอ.]

{tablink n1}แบบฟอร์มที่นักวิจัยดำเนินการ{/tablink}

แบบฟอร์มที่ RDO ดำเนินการ

  • แบบ บช-3 , คำชี้แจง (มหาวิทยาลัยดำเนินการในภาพรวม นักวิจัยไม่ต้องดำเนินการ)
  • แบบ ว-6 , คำชี้แจง (มหาวิทยาลัยดำเนินการในภาพรวม นักวิจัยไม่ต้องดำเนินการ)

{tablink n2}ภาคผนวก{/tablink}

 

{tab แบบฟอร์มที่นักวิจัยดำเนินการ|alias:n1|red}

แบบฟอร์มที่นักวิจัยดำเนินการ

 1. ฟอร์ม Check list/งบแผ่นดิน 59 [ของ มอ.]
 2. แบบ ว-1ช (ชุดโครงการวิจัย) , คำชี้แจง
 3. แบบ ว-1ด (โครงการเดี่ยว/โครงการย่อยในชุดโครงการวิจัย) ,คำชี้แจง
 4. แบบวิจัย 11.1 แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพโครงการ [ของ มอ.]
 5. แบบวิจัย 16.1_59 (เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงานโครงการวิจัย) [ของ ม.อ.]
 6. แบบวิจัย 19/การใช้พันธุ์พืช (มาตรา 52 และ มาตรา 53)
 7. รายงานสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน(แบบวิจัย 5/งบแผ่นดิน)
 8. แบบรายงานความก้าวหน้า ( แบบ ต-1ช/ด )
 9. แบบฟอร์มขอปรับปรุง-ขยาย ( แบบวิจัย 14.1 [ของ มอ.] )
 10. ใบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน
 11. รายงานรูปแบบใหม่ : รูปแบบรายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PSU Grant Report-2013)

 หนังสือสัญญารับทุน

  1. สัญญารับทุนวิจัยทุนแผ่นดิน ปี 2559 เดี่ยว
  2. สัญญารับทุนวิจัยทุนแผ่นดิน ปี 2559 เดี่ยว (โครงการต่อเนื่อง)
  3. สัญญารับทุนวิจัยทุนแผ่นดิน ปี 2559 ชุด
  4. สัญญารับทุนวิจัยทุนแผ่นดิน ปี 2559 ชุด (โครงการต่อเนื่อง)

 

 

{tab ภาคผนวก|aliasn2|red}

ภาคผนวก

ผนวก 1 : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ผนวก 2 : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์การวิจัยกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปีงบประมาณ 2555-2560)
ผนวก 3 : ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
ผนวก 4 : นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
ผนวก 5 : ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัยจำแนกตามงบประมาณต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)
ผนวก 6 : ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย
ผนวก 7 : ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยจำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย
ผนวก 8 : รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัย มากกว่า 1 ปี)
ผนวก 9 : จรรยาบรรณนักวิจัย
ผนวก 10 : จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ
ผนวก 11 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผนวก 12 : จริยธรรมการวิจัยในคน
ผนวก 13 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผนวก 14 : แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
ผนวก 15 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดินผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น

1. ด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (พ.ศ. 2556-2559)
2. ด้านพื้นที่สูง (พ.ศ. 2555-2559)
3. ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (พ.ศ. 2556-2559)
4. ด้านการจัดการน้ำ (พ.ศ. 2556-2559)
5. ด้านพลังงานทดแทน (พ.ศ. 2556-2559)
6. ด้านพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ) (พ.ศ. 2556-2559)
7. ด้านปาล์มน้ำมัน (พ.ศ. 2556-2559)
8. ด้านอ้อยและน้ำตาลทราย (พ.ศ. 2556-2559)
9. ด้านการพัฒนาสมุนไพร (พ.ศ. 2556-2559)
10. ด้านสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2556-2559)
11. ด้านการประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2555-2559)
12. ด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ (พ.ศ. 2555-2559)
13. ด้านอาหารและความมั่นคง (พ.ศ. 2555-2559)
14. ด้านอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง (พ.ศ. 2555-2559)
15. ด้านข้าว (พ.ศ. 2555-2559)
16. ด้านยางพารา (พ.ศ. 2555-2559)
17. ด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2559)
18. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี (พ.ศ. 2556-2559)
19. ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (พ.ศ. 2556-2559)
20. ด้านการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2556-2559)
21. ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2556-2560)
22. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ. 2556-2559)
23. ด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล (พ.ศ. 2555-2559)
24. ด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ (พ.ศ. 2556-2559)

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

 

{/tabs}

 ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM)
(เปิดให้กรอกโครงการใหม่รอบแรก ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. - 9 มิ.ย. 2556 รอบสอง วันที่ 1 ก.ย. - 18 ก.ย. 2556)
(เปิดให้โครงการต่อเนื่องแก้ไขข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. - 23 ก.ย. 2556)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณจิราวัลย์  โทร.6957

<< ทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีอื่นๆ >>

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy