แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

{tab 2563|red}

ประกาศทุน

► เกณฑ์ การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย เป้าที่ 1 และ 2

► เกณฑ์ การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายและอัตราค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย เป้าที่ 3

► หลักเกณฑ์ การจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย

► ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์การนับผลงานตีพิมพ์

เกณฑ์การนับผลงานตีพิมพ์ภายใต้โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินและหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

 

แนวทางการประเมินผล
   - แผนงานวิจัยปี 2563 (แบบ นท-1ช) [ของ มอ.]
   - โครงการวิจัยปี 2563 (แบบ นท.-1ด) [ของ มอ.]

 

แบบฟอร์มที่ RDO ดำเนินการ
   - แบบ บช-3 , คำชี้แจง (มหาวิทยาลัยดำเนินการในภาพรวม นักวิจัยไม่ต้องดำเนินการ)
   - แบบ ว-6 , คำชี้แจง (มหาวิทยาลัยดำเนินการในภาพรวม นักวิจัยไม่ต้องดำเนินการ)

 

{tab แบบฟอร์มที่นักวิจัยดำเนินการ|alias:n1|red}

แบบฟอร์มที่นักวิจัยดำเนินการ

  1. ฟอร์ม Check list/งบแผ่นดิน 63 [ของ มอ.]

  2. แบบวิจัย 11.1 แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพโครงการ [ของ มอ.]

  3. แบบวิจัย 16.1_63 (เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงานโครงการวิจัย) [ของ ม.อ.]

  4. แบบวิจัย 19/การใช้พันธุ์พืช (มาตรา 52 และ มาตรา 53)

  5. รายงานสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย (แบบวิจัย 5/งบแผ่นดิน)

  6. แบบฟอร์มขอปรับปรุง-ขยาย ( แบบวิจัย 14.1 [ของ มอ.] )

  7. ใบอนุญาตเผยแพร่ผลงาน

  8. รายงานรูปแบบใหม่ : รูปแบบรายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PSU Grant Report-2013)

 

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากงบแผ่นดินและเงินรายได้ ม.
- ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์วิจัย
- ใบตรวจรับครุภัณฑ์
- รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์วิจัย

 

{tab เอกสารอื่นๆ|alias:n2|red}

เอกสารอื่นๆ

จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จริยธรรมการวิจัยในคน
ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดินผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

{/tabs}

Outline แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นย่อยภายใต้เป้าหมาย/แนวทาง


 **ภาพการเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

{tab Full Proposal|red}

Download แบบฟอร์ม รอบ Full Proposal ปี 2563

1. แบบเสนอแผนบูรณาการ

2. แบบเสนอแผนบูรณาการ (สำหรับเป้าหมายที่ 4)

3. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย)

4. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4

5. แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ

6. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย)

Download คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม รอบ Full Proposal

1. คู่มือ แบบเสนอแผนบูรณาการ

2. คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย)

3. คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4

4. คู่มือ แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ

 

{tab Concept|red}

Download แบบฟอร์ม รอบ Concept Proposal  ปี 2563

1. แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) แผนบูรณาการ (เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2)

2. แบบสรุปโครงการ (Concept Proposal) (เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2)

3. ร่าง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปี 2563

4. คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5. คู่มือ เอกสารแนบสรุปรายโครงการประกอบแผน

6. แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7. การประเมินความพร้อมของงานวิจัย เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมด้วย Technology Readiness Level

{/tabs}

 

 


บูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม
  - คู่มือการจัดทำแผน
  - แบบฟอร์มข้อเสนอ


บูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านเศรษฐกิจ
  - คู่มือการจัดทำแผน
  - แบบฟอร์มข้อเสนอ


แผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
  - การเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2562


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์  โทร.0-7428-6957
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

<< ทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีอื่นๆ >>

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy