ทุนวิจัยเพื่อนวัตกรรมสำหรับการจัดการปัญหาโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)


 

pdf ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การรับสมัครทุนวิจัยเพื่อนวัตกรรมสำหรับการจัดการปัญหาโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

 

word  แบบเสนอโครงการวิจัยฯ

 

      สำนักวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 หมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 15 เมษายน 2563 โดยจะถือวันลงเลขส่งหนังสือเป็นสำคัญ และจะแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ทราบภายในวันที่ 20 เมษายน 2562 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
คุณจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์ 
โทรศัพท์ 074-286957 โทรสาร 074-286962
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 เงื่อนไขต่อคณะหรือสถาบันต้นสังกัด

     คณะหรือสถาบันต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุนจะต้องให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่โครงการวิจัยที่ได้รับทุน และจะไม่หักเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม (indirect or overhead cost) ใด ๆ ทั้งสิ้น

การสมัครและกำหนดเวลาเสนอโครงการ
      ผู้สนใจสามารถ download แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนตามรายละเอียดท้ายประกาศ ได้ที่ แบบเสนอโครงการวิจัยฯ

  1. เสนอโครงการในระบบ PRPM และส่งโครงการฉบับลงนามโดยคณบดีของคณะหรือผู้อำนวยการของสถาบันที่เกี่ยวข้องมาที่สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  2. ส่งเอกสารดังต่อไปนี้
    1. แบบเสนอโครงการวิจัยซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอโครงการวิจัยโดยสังเขป และแบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย จำนวน 1 ชุด โดยให้เขียนเป็นภาษาไทย
    2. หนังสือรับรองการร่วมลงทุนหรือร่วมโครงการจากสถาบันภาคเอกชนหรือภาครัฐ
    3. หนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (กรณีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคน) หนังสือดังกล่าวอนุโลมให้ส่งภายหลัง อย่างไรก็ตาม การอนุมัติโครงการจะกระทำเมื่อได้รับหนังสือรับรองแล้วเท่านั้น

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

กระบวนการ

1 เมษายน 2563 – 15 เมษายน 2563

เปิดรับข้อเสนอโครงการ

16 – 20 เมษายน 2563

ประเมินข้อเสนอโครงการ
  - ตรวจสอบคุณสมบัตินักวิจัย
  - ประเมินข้อเสนอโครงการโดยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ

21 เมษายน 2563

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น

27 เมษายน 2563

ผู้เสนอโครงการที่ผ่านการประเมินเบื้องต้น นำเสนอโครงการวิจัยด้วยวาจา

ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2563

ประกาศผลการพิจารณา

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy