ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ปี 2566

     ประเภททุนวิจัย


  1. พัฒนานักวิจัยใหม่

        1. ประกาศทุน
           

  1.1 ประกาศทุนพัฒนานักวิจัยใหม่

        2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครขอทุน
           

  2.1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจัย 1/พัฒนานักวิจัยใหม่_66) / (Application Form)

           

  2.2 เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดฯ (แบบวิจัย 16.1)

        3. เอกสารอื่นๆ 
           

  3.1 แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบวิจัย 3.2/รายได้)

           

  3.2 แบบรายงานสรุปค่าใช้จ่ายฯ (แบบวิจัย 5/รายได้)

           

  3.3 แบบประเมินคุณภาพในโครงการวิจัยที่เสนอรับทุน (แบบวิจัย 9 _66)

        4. การตั้งงบประมาณ
           

  4.1 เกณฑ์การตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

        5. รายงานรูปแบบใหม่ : รูปแบบรายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PSU Grant Report-2013)
           

  5.1 รูปแบบที่ 1 (รายงานรูปแบบเดิม) / word file

           

  5.2 รูปแบบที่ 2 (รายงานที่รวบรวมผลงานตีพิมพ์) / word file

     

  2. องค์ความรู้

                 1. ประกาศทุน
               

  1.1 ประกาศทุนองค์ความรู้

                2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครขอทุน 
               

  2.1  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจัย 1/องค์ความรู้_66) / (Application Form)

               

  2.2  เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดฯ (แบบวิจัย 16.1)

                3. เอกสารอื่นๆ 

  3.1  แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบวิจัย 3.2/รายได้)

  3.2  แบบรายงานสรุปค่าใช้จ่ายฯ (แบบวิจัย 5/รายได้)

  3.3  แบบประเมินคุณภาพโครงการวิจัยที่เสนอรับทุน (แบบวิจัย 9_66)

  3.4  แบบฟอร์มแบ่งเงินงวด (แบบวิจัย 1)

                4. การตั้งงบประมาณ
               

  4.1 เกณฑ์การตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

                5. รายงานรูปแบบใหม่ : รูปแบบรายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PSU Grant Report-2013)
               

  5.1 รูปแบบที่ 1 (รายงานรูปแบบเดิม) / word file

               

  5.2 รูปแบบที่ 2 (รายงานที่รวบรวมผลงานตีพิมพ์) / word file

   

  3. วิจัยสถาบัน

              1. ประกาศทุน

  1.1  ประกาศทุนวิจัยสถาบัน

  2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย

  2.1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย 

  3. เอกสารอื่น ๆ 

  3.1 แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบวิจัย 3.2/รายได้)

  3.2 แบบรายงานสรุปค่าใช้จ่ายฯ (แบบวิจัย 5/รายได้)

  3.3 แบบประเมินคุณภาพในโครงการวิจัยที่เสนอขอทุน (แบบวิจัย 9/วิจัยสถาบัน_66)

  4. เกณฑ์การตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 

  4.1 เกณฑ์การตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 

  5. รูปแบบรายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PSU Grant Report-2013)

  5.1 รูปแบบที่ 1 (รายงานรูปแบบเดิม) / word file

     

  4. ทุนความร่วมมือกับต่างประเทศ

          1. ประกาศทุน

  1.1 ประกาศทุนความร่วมมือกับต่างประเทศ

  2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครขอทุน

  2.1  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจัย 1/CR_66)

  2.2  เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดฯ (แบบวิจัย 16.1)

  3. เอกสารอื่นๆ

  3.1 แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบวิจัย 3.2/รายได้) 

  3.2 แบบรายงานสรุปค่าใช้จ่ายฯ (แบบวิจัย 5/รายได้) 

  3.3  แบบประเมินคุณภาพโครงการวิจัยที่เสนอรับทุน (แบบวิจัย 9_66)

  4. เกณฑ์การตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

  4.1 เกณฑ์การตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

  4.2 ค่าใช้จ่ายรายประเทศ (สำนักงาน ก.พ.) 

  5. รายงานรูปแบบใหม่ : รูปแบบรายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PSU Grant Report-2013)

  5.1 รูปแบบที่ 1 (รายงานรูปแบบเดิม) / word file

  5.2 รูปแบบที่ 2 (รายงานที่รวบรวมผลงานตีพิมพ์) / word file    

   

   

  5. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาและพิสูจน์องค์ความรู้และนวัตกรรม (PSUxKMUTT) ประจำปี 2566

          1. ประกาศทุน

  1.1 ประกาศทุนวิจัยเพื่อพัฒนาและพิสูจน์องค์ความรู้และนวัตกรรม (PSUxKMUTT)

  2. รายงานความก้าวหน้า

  2.1  แบบรายงานความก้าวหน้า

  3. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PSU Grant Report-2013)

  3.1 แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

  4. แบบวิจัย 5 (สรุปรายงานการใช้จ่าย)

  4.1 สรุปรายงานการใช้จ่าย

                         
                        * สอบถามข้อมูลทุน PSUxKMUTT ได้ที่ คุณรัตนากร พฤกษ์เมธากุล โทร 0 7428 6952

   

   

      ประเภททุนสนับสนุนนักวิจัย


       1. ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ

   1. ประกาศทุน

  2. ใบสมัครขอรับทุน

  3. แบบฟอร์มอื่นๆ

                  3.1 รายงานการเดินทาง

                  3.2 รายงานการใช้จ่ายเงิน

   2. ทุนเมธาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  1. ประกาศทุน

  2. แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย (แบบวิจัย 5/รายได้)

   3. ทุนปราชญาจารย์

  1. ประกาศทุน

  2. แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย (แบบวิจัย 5/รายได้)

   


      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
       คุณปิยะภรณ์ รุยอ่อน โทร.074-28-6958
       E-mail: piyaporn.r@psu.ac.th

  << ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ปีอื่นๆ >>

   

   

 
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy