ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ปี 2566 (2)

{tab title="ทุนวิจัย" alias="tab1" class="red"}

    ประเภททุนวิจัย


  1. พัฒนานักวิจัยใหม่ (เปิดรับ 3-31 ต.ค.2565)
  2. องค์ความรู้ (เปิดรับ 3-31 ต.ค.2565)
  3. วิจัยสถาบัน
  4. ทุนความร่วมมือกับต่างประเทศ (เปิดรับ 3-31 ต.ค.2565)
  5. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาและพิสูจน์องค์ความรู้และนวัตกรรม (PSUxKMUTT) (เปิดรับ 1 ต.ค. 65 - 31 ส.ค. 66)

 

ประเภททุนสนับสนุนนักวิจัย


  1. ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
  2. ทุนเมธาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  3. ทุนปราชญาจารย์

 

** คลิก tab ด้านบน ตามหัวข้อประเภททุน

{tab title="1" alias="tab1-1" class="red"}

1. พัฒนานักวิจัยใหม่

      1. ประกาศทุน
         

1.1 ประกาศทุนพัฒนานักวิจัยใหม่

      2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครขอทุน
         

2.1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจัย 1/พัฒนานักวิจัยใหม่_66) / (Application Form)

         

2.2 เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดฯ (แบบวิจัย 16.1)

      3. เอกสารอื่นๆ 
         

3.1 แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบวิจัย 3.2/รายได้)

         

3.2 แบบรายงานสรุปค่าใช้จ่ายฯ (แบบวิจัย 5/รายได้)

         

3.3 แบบประเมินคุณภาพในโครงการวิจัยที่เสนอรับทุน (แบบวิจัย 9 _66)

      4. การตั้งงบประมาณ
         

4.1 เกณฑ์การตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

      5. รายงานรูปแบบใหม่ : รูปแบบรายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PSU Grant Report-2013)
         

5.1 รูปแบบที่ 1 (รายงานรูปแบบเดิม) / word file

         

5.2 รูปแบบที่ 2 (รายงานที่รวบรวมผลงานตีพิมพ์) / word file

  

 

{tab title="2" alias="tab1-22" class="red"}

2. องค์ความรู้

               1. ประกาศทุน
               

1.1 ประกาศทุนองค์ความรู้

              2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครขอทุน 
               

2.1  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจัย 1/องค์ความรู้_66) / (Application Form)

               

2.2  เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดฯ (แบบวิจัย 16.1)

              3. เอกสารอื่นๆ 
               

3.1  แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบวิจัย 3.2/รายได้)

               

3.2  แบบรายงานสรุปค่าใช้จ่ายฯ (แบบวิจัย 5/รายได้)

               

3.3  แบบประเมินคุณภาพโครงการวิจัยที่เสนอรับทุน (แบบวิจัย 9_66)

               

3.4  แบบฟอร์มแบ่งเงินงวด (แบบวิจัย 1)

              4. การตั้งงบประมาณ
               

4.1 เกณฑ์การตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

              5. รายงานรูปแบบใหม่ : รูปแบบรายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PSU Grant Report-2013)
               

5.1 รูปแบบที่ 1 (รายงานรูปแบบเดิม) / word file

               

5.2 รูปแบบที่ 2 (รายงานที่รวบรวมผลงานตีพิมพ์) / word file{tab title="3" alias="tab1-3" class="red"}

3. วิจัยสถาบัน

            1. ประกาศทุน
                     

1.1  ประกาศทุนวิจัยสถาบัน

            2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย
                     

2.1 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย 

            3. เอกสารอื่น ๆ 
                     

3.1 แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบวิจัย 3.2/รายได้)

                     

3.2 แบบรายงานสรุปค่าใช้จ่ายฯ (แบบวิจัย 5/รายได้)

                     

3.3 แบบประเมินคุณภาพในโครงการวิจัยที่เสนอขอทุน (แบบวิจัย 9/วิจัยสถาบัน_66)

            4. เกณฑ์การตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 
           

4.1 เกณฑ์การตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 

            5. รูปแบบรายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PSU Grant Report-2013)
           

5.1 รูปแบบที่ 1 (รายงานรูปแบบเดิม) / word file

 

  

{tab title="4" alias="tab1-4" class="red"}

4. ทุนความร่วมมือกับต่างประเทศ

        1. ประกาศทุน
         

1.1 ประกาศทุนความร่วมมือกับต่างประเทศ

        2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครขอทุน
         

2.1  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบวิจัย 1/CR_66)

         

2.2  เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดฯ (แบบวิจัย 16.1)

        3. เอกสารอื่นๆ
         

3.1 แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบวิจัย 3.2/รายได้) 

         

3.2 แบบรายงานสรุปค่าใช้จ่ายฯ (แบบวิจัย 5/รายได้) 

         

3.3  แบบประเมินคุณภาพโครงการวิจัยที่เสนอรับทุน (แบบวิจัย 9_66)

        4. เกณฑ์การตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566
         

4.1 เกณฑ์การตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566

         

4.2 ค่าใช้จ่ายรายประเทศ (สำนักงาน ก.พ.) 

        5. รายงานรูปแบบใหม่ : รูปแบบรายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PSU Grant Report-2013)
         

5.1 รูปแบบที่ 1 (รายงานรูปแบบเดิม) / word file

         

5.2 รูปแบบที่ 2 (รายงานที่รวบรวมผลงานตีพิมพ์) / word file    

 

{tab title="5" alias="tab1-5" class="red"}

5. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาและพิสูจน์องค์ความรู้และนวัตกรรม (PSUxKMUTT) ประจำปี 2566

        1. ประกาศทุน
         

1.1 ประกาศทุนวิจัยเพื่อพัฒนาและพิสูจน์องค์ความรู้และนวัตกรรม (PSUxKMUTT)

        2. รายงานความก้าวหน้า
         

2.1  แบบรายงานความก้าวหน้า

        3. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (PSU Grant Report-2013)
         

3.1 แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

        4. แบบวิจัย 5 (สรุปรายงานการใช้จ่าย)
         

4.1 สรุปรายงานการใช้จ่าย

                       
                      * สอบถามข้อมูลทุน PSUxKMUTT ได้ที่ คุณรัตนากร พฤกษ์เมธากุล โทร 0 7428 6952

 

{tab title="ทุนสนับสนุนนักวิจัย" alias="tab3-1" class="red"}

    ประเภททุนสนับสนุนนักวิจัย


     1. ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ

1. ประกาศทุน

2. ใบสมัครขอรับทุน

3. แบบฟอร์มอื่นๆ

                3.1 รายงานการเดินทาง

                3.2 รายงานการใช้จ่ายเงิน

 2. ทุนเมธาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1. ประกาศทุน

2. แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย (แบบวิจัย 5/รายได้)

 3. ทุนปราชญาจารย์

1. ประกาศทุน

2. แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย (แบบวิจัย 5/รายได้)

{/tabs}


 

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     คุณปิยะภรณ์ รุยอ่อน โทร.074-28-6958
     E-mail: piyaporn.r@psu.ac.th

<< ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ปีอื่นๆ >>

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy