ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยข้ามกำแพง : เป้าหมายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Research across the wall: Health Science)”

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักวิจัยทุกศาสตร์ ทุกสาย ทุกสาขา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยข้ามกำแพง: เป้าหมายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Research across the wall: Health Science) เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในสาขาเดียวกันและระหว่างสาขา เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งในกับการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยให้เพิ่มขึ้นได้
ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้น 8 อาคารศรีเวชวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 
โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้
1. สุขภาพหลังยุคโควิด 19 และการรับมือโรคอุบัติใหม่
2. การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคและประเมินสุขภาพ
3. การพัฒนาชีวภัณฑ์/เภสัชภัณฑ์เพื่อการรักษาโรค 
4. สุขภาพสูงวัย
5. อาหารทางการแพทย์
6. การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine)
7. การแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
8. สุขภาพโลก (Global Health)
 
Research across the wall Poster
 
 
 
สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-286940-1 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy