สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสามารถเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติใน 4 ประเภทรางวัล ดังนี้

            1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
                - นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย
                - เป็นผู้ที่อุทิศตนให้แก่การวิจัยอย่างต่อเนื่อง
                - มีจริยธรรมของนักวิจัย
                - ได้รับการยอมรับและยกย่องในวงวิชาการ

 ผู้สนใจสมัครส่งเอกสารแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้วมายังสำนักวิจัยและพัฒนา

ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

            2. รางวัลผลงานวิจัย
                - นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย
                - ผลงานไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา/ประกาศนียบัตร
                - ทำการศึกษาวิจัยในประเทศ/ต่างประเทศ เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
                - เป็นรูปเล่มรายงานการวิจัย
                - ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ

ผู้สนใจสมัครผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

            3. รางวัลวิทยานิพนธ์
                - นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย
                - เป็นวิทยานิพนธ์ของการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
                - ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี
                - ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ

 ผู้สนใจสมัครผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

            4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
              - นักประดิษฐ์ที่มีสัญชาติไทย
              - เป็นผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรม วิทยาการต่าง ๆ
              - เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น
              - เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ผู้สนใจสมัครผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

 

 11680

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.แบบฟอร์มรับรองจริยธรรมผู้ได้รับการเสนอชื่อ PDF / Word
2.แบบฟอร์มหนังสือยินยอม และหนังสืออนุญาตผู้บังคับบัญชา (ผลงานวิจัย) PDF / Word
3.หนังสือรับรองวิทยานิพนธ์ PDF / Word
4.หนังสืออนุญาตผู้บังคับบัญชา (วิทยานิพนธ์) PDF / Word
5.หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก PDF / Word
6.แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชา (ผลงานประดิษฐ์คิดค้น) PDF / Word
7.ประกาศรับสมัครรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2567

 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณเจนจิรา สมชาติ โทร.074-28-6945 (ภายใน 6945) E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy