ม.อ.ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้ภาคเอกชนขอยกเว้นภาษีได้ 200%

 

               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไปที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 และ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 ได้แจ้งผลการพิจารณามายัง ม.อ. โดยแนบประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 268) เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ให้ ม.อ. เป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ในลำดับที่ 318 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

                ดังนั้น ภาคเอกชนที่ทำวิจัยกับ ม.อ. หรือว่าจ้าง ม.อ. ทำวิจัยตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2554 (ตามสัญญาจ้าง) เป็นต้นไป สามารถยื่นขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขอยกเว้นภาษีได้ 200% ทั้งนี้ การยื่นขอยกเว้นภาษีย้อนหลัง จะต้องยื่นภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ที่ระบุในสัญญาจ้างเท่านั้น

                ตัวอย่าง การคำนวณภาษีสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่าย 2 เท่า

 

           ผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

                คุณตรีภพ พินันโสตติกุล (นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ)
                สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (OIL) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
                โทรศัพท์ : (+66) 0-7428-9324   โทรสาร : (+66) 0-7428-9339
                E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                 ท่านสามารถศึกษาข้อมูลและ download แบบคำขอรับรองโครงการวิจัย ฯ ได้ที่ http://www.nstda.or.th/rdc

                Download ขั้นตอนการยื่นขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

                Download แผ่นพับรายละเอียด

                Download โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

              

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy