ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ปี 2557 ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

               สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ปี 2557 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในประเด็น “วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การนำไปใช้ประโยชน์” โดยเป็นการระดมผลงานวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ มาร่วมจัดนิทรรศการ นอกจากนั้นยังมีการเสวนาทางวิชาการ ที่เน้นการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

                สำหรับกลุ่มเป้าหมายของการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้จัดแสดงงานวิจัย ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคเหนือ เครือข่ายสภาอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการสินค้าและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนผู้ใช้งานวิจัย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการธุรกิจภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1,500 คน

                เนื้อหาการจัดงานและประเด็นการวิจัย ประกอบด้วย การวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์ความรู้แก้ปัญหาสังคมภาคเหนือ การวิจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนภาคเหนือ การวิจัยเพื่อสนับสนุนการดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน การวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญา และวิทยาการสู่การพึ่งตนเอง และการจัดการพื้นที่เมือง ชนบท พื้นที่สูง และชายแดนภาคเหนือ การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกบริหารเป็นภูมิคุ้มกันและสร้างความมั่นคงของท้องถิ่นและจังหวัดภาคเหนือ

                ภายในงานจะมีการประชุม การจัดนิทรรศการ และการถ่ายทอดเผยแพร่ ขยายผลการวิจัย การเสวนาวิชาการ ภายใต้ 13 หัวข้อหลัก เช่น การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล, การปฏิรูปการศึกษา, การจัดการน้ำ, การพัฒนาพลังงานทดแทน, การป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ เป็นต้น

                ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://rre2014.in.cmu.ac.th/

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy