วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

RDO Red    สำนักวิจัยและพัฒนา
    Research and Development Office

    [LOGO : Download]

 

 


วิสัยทัศน์ 

เป็นส่วนงานกลางส่งเสริม สนับสนุน บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมแบบครบวงจร

พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างครบวงจรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยและประเทศ

ค่านิยม

R   =  Responsibility  ความรับผิดชอบต่อตนเอง การทำงาน และสังคม

D   =  Devotion  มุ่งมั่น ทุ่มเท คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

O =  Optimistic  การมีทัศนคติการทำงานในเชิงบวก

วัฒนธรรมองค์กร

We Serve Research

สมรรถนะหลัก

บริหารงานวิจัยภายใต้การจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy