แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

{tab แผนกลยุทธ์สำนักวิจัยและพัฒนา|alias:tab4|red}

แผนกลยุทธ์สำนักวิจัยและพัฒนา ปี 2561-2564

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์/กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  ผู้รับผิดชอบ

1. งานวิจัยเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยและประเทศ

1.1 พัฒนาระบบกลไกที่สามารถสนับสนุนงานวิจัยเชิงบูรณาการของมหาวิทยาลัย
      1) สร้างกลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องและสามารถแก้ปัญหาของประเทศ
      2) การสนับสนุนทุนและบริหารจัดการงานวิจัยเชิงบูรณาการโดยจำแนกตามคลัสเตอร์
      3) สร้างระบบติดตามงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
1.2 นักวิจัยมีสมรรถนะสูง
      1) สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการทำวิจัยของบุคลากร
      2) วิเคราะห์ความต้องการการพัฒนา และทำแผนพัฒนาบุคลากร
      3) สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยสร้างสรรค์ผลงาน
 • งบประมาณวิจัยภายนอกที่ได้รับ
 • สถานภาพโครงการวิจัย
 • ร้อยละของอาจารย์/นักวิจัยที่มีโครงการวิจัย
 • ร้อยละของอาจารย์/นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์
 • จำนวนโครงการพัฒนานักวิจัย
 • ทีมบริหาร
 • ฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย
 • ฝ่ายบูรณภาพการวิจัย

2. เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 2.1 สร้างความเป็นเลิศในสาขาที่มีความพร้อม
      1) เป็น Innovation Hub ในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
      2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ
      3) พัฒนาภาคีวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
 • จำนวนสาขาความเป็นเลิศที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน
 • จำนวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
 • ทีมบริหาร
 • ฝ่ายบริหารจัดการทุนวิจัย

3. การเพิ่มคุณค่างานวิจัยและนวัตกรรม 3.1 งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และสังคม
      1) ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์วามรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
      2) ส่งเสริมงานวิจัยต่อยอดเพื่อการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
      3) เผยแพร่ผลงานเชิงรุกและใช้นวัตกรรมการสื่อสาร
3.2 ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับในระดับสากล
      1) เพิ่มจำนวนนักวิจัยหลังปริญญาเอกเพื่อผลิต
ผลงานที่มีศักยภาพสูง
      2) สร้างความร่วมมือกับศาสตราจารย์ชาวต่างประเทศในรูปแบบ honorary professor
 • จำนวนโครงการวิจัยเชิงพื้นที่
 • จำนวนผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (WoS)
 • ทีมบริหาร
 • ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
 • ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศวิจัย
 • ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม

4. การเตรียมความพร้อมและนิเวศการวิจัย 4.1 บริหารจัดการกองทุนวิจัยเพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
      1) ผลักดันให้คณะ/หน่วยงานบริหารจัดการกองทุนวิจัยสำหรับพัฒนางานวิจัยให้มากขึ้น
      2) ประเมินผลลัพธ์/ผลกระทบจากการใช้จ่ายกองทุน
4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
      1) พัฒนาการจัดการงานวิจัยให้มีมาตรฐานสอดคล้องตามแนวทางสากล
      2) มีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและสามารถสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย
 • ร้อยละการใช้จ่ายจากกองทุนวิจัยต่องบประมาณสะสม
 • จำนวนโครงการที่ขอการรับรองมาตรฐาน
 • ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศวิจัย
 • ทีมบริหาร
 • ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
 • ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศวิจัย
 • ฝ่ายบูรณภาพการวิจัย

 

{tab แผนปฏิบัติการสำนักวิจัยและพัฒนา}

 แผนปฏิบัติการสำนักวิจัยและพัฒนา

 

{/tabs}

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy