ความร่วมมือทางวิชาการด้านพืชเสพติด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดทิศทางและนโยบายด้านพืชเสพติด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

       1. กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยด้านพืชเสพติดของมหาวิทยาลัย

       2. กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการในเรื่องการสร้างความร่วมมือด้านพืชเสพติดระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก

       3. กำกับ ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางที่กำหนดไว้

       4. พิจารณาอนุญาตการสร้างความร่วมมือในเรื่องพืชเสพติดกับหน่วยงานภายนอก

       5. นำเสนอผลการดำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยทราบ

       6. อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบอำนาจ

     เพื่อให้การดำเนินการด้านพันธกิจวิจัยและพันธกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้ใช้บริการภายนอก (บริษัท/ผู้ประกอบการ/หน่วยงาน) ในเรื่องพืชเสพติด ได้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการ ฯ ด้านพืชเสพติด ประกอบด้วยคณะผู้บริหารและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย โดย มอบอำนาจให้ คณะทำงานชุดเล็ก คือ คณะทำงานกลั่นกรองบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านพืชเสพติด

      คณะทำงานกลั่นกรองบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านพืชเสพติด ได้กำหนดกระบวนการทำงาน และแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับการประสานงานในระยะเบื้องต้น ไว้ดังนี้

      1. แผนภาพแสดงกระบวนการทำงาน “คณะทำงานกลั่นกรองบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านพืชเสพติด” download icon

      2. แผนผัง (Flow Chart) แสดงกระบวนการทำงาน “คณะทำงานกลั่นกรองบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านพืชเสพติด” download icon

      3. แบบฟอร์มแสดงความประสงค์การทำความร่วมมือ (พืชเสพติด) กับมหาวิทยาลัย (พสต. ม.อ. 01) download icon

      4. แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดความร่วมมือ (กัญชา) กับมหาวิทยาลัย (พสต. ม.อ. 02) download icon

      5. แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดความร่วมมือ (กระท่อม) กับมหาวิทยาลัย (พสต. ม.อ. 02) download icon

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณอัญชลี ทองช่วย
ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม (ฝ่าย 4) สำนักวิจัยและพัฒนา อาคาร LRC1 ชั้น 11
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 0-7428-6967 ภายใน 6967
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การแถลงข่าว “ม.อ. นำร่องพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่เพื่อคนไทย” และ “การประชุมวิชาการพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1”

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564

LINKPress

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy