ห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ค้นหาห้องปฏิบัติการวิจัย    Search


โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand

http://esprel.labsafety.nrct.go.th/ http://cheminvent.labsafety.nrct.go.th/PSU/
nrct

“โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดำเนินงานโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเป็นที่ปรึกษาโครงการระยะเวลา 1 ปี (31 พฤษภาคม 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) แนวคิดการดำเนินงานใช้กระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการสร้างภาคีของหน่วยงานและห้องปฏิบัติการนำร่อง เพื่อร่วมมือกันรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลฐานความรู้ และจัดทำ “ร่างแนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการวิจัยที่ดี” มีการทดลองใช้ร่างแนวปฏิบัติฯ ทำการปรับแก้จนเป็นที่ ยอมรับและปฏิบัติได้ เครื่องมือที่เป็นรูปธรรม คือ ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่ดำเนินงานวิจัยโดยมีแนวปฏิบัติห้องปฏิบัติการวิจัยที่ดี และขับเคลื่อนให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย

ตารางการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำปี 2561


วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา

วันที่ 17 กันยายน 2561 ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา

ตารางการตรวจสอบความพร้อมของถังดับเพลิงในคณะ/หน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการ


คณะเภสัชศาสตร์ ตรวจประจำปีครั้งที่ 1 คุณพรทิพย์ โทร. 8824
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม คุณวราศรี โทร. 6858
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คุณอดิลัน โทร.9292

คณะทันตแพทยศาสตร์ เบอร์ติดต่อ 7604
คณะวิศวะ -เคมี เบอร์ติดต่อ 749961 (14 ก.พ. 61)

คณะวิทยาศาสตร์ คุณธัญโรจน์ โทร. 089-8796416

คณะทรัพยากร คุณนพรัตน์ โทร. 6213

คณะการแพทย์แผนไทย คุณสนิท โทร. 2708

ติดต่อกองอาคารสถานที่ คุณองอาจ บุญล้วน เบอร์ 074-282888 , 074-282851

เอกสารน่าสนใจ
 

'