คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การขอรับพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัยในมนุษย์ประเภทโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ฯ

ปฏิธินการประชุมคณะกรรมการฯ


  ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา

ติดต่อ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์:0-7428-6940
Email: rdo@group.psu.ac.th
Website: http://rdo.psu.ac.th

Link ที่เกี่ยวข้อง