rdo@group.psu.ac.th
0-7428-6954

ขั้นตอนการบริการ

ขั้นตอนการบริการ

img

ลักษณะโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณา

1. เป็นโครงการวิจัย ที่มีนักวิจัยหลักหรือนักวิจัยร่วม เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. เป็นโครงการวิจัยจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่มีข้อตกลงด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือโครงการวิจัยภายนอกที่มีความประสงค์จะดำเนินการวิจัยหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนักวิจัยต้องมีหลักฐานการได้รับอนุญาตจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง