rdo@group.psu.ac.th
0-7428-6954

หน้าที่คณะกรรมการ

หน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร ก่อนรับเอกสารโครงการวิจัย กำหนดรหัสโครงการวิจัย เตรียมเอกสารเพื่อพิจารณา ทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณา และจัดเก็บเอกสารโครงการวิจัยและข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์


2. เลขานุการฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ คัดเลือกประเภทการพิจารณาโครงการวิจัย กำหนดกรรมการผู้ทำหน้าที่ทบทวนโครงการวิจัย


3. กรรมการทบทวนโครงการวิจัย และส่งผลการทบทวนคืนสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ภายในเวลาที่กำหนด


4. ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเต็มชุด และลงนามในเอกสารแจ้งผลการพิจารณาและหนังสือรับรอง


5. เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาต่อนักวิจัย


14

จำนวนคณะกรรมการจริยธรรมฯ