rdo@group.psu.ac.th
0-7428-6954
Name Download
แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Download
เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย Download
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการทำวิจัย Download
หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อขอรับการพิจารณาโครงการฯ สำหรับบุคลภายนอก Download