rdo@group.psu.ac.th
0-7428-6954
img

ประกาศ

การขอรับพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัยในมนุษย์ประเภทโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

img

Welcome To HSc-HREC.

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

img
Paris

สำนักวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

img
Paris

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Prince of Songkla University

DAY

MONTH

YEARข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพประชาพิจารณ์คู่มือมาตรฐานการดำเนินการ (SOP) ที่นี่

ตารางการประชุมประจำปี 2562


ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสู่ระบบหรือสอบถามเพิ่มเติม

img

เจ้าหน้าที่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

img

Citi Program

วัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคน ได้ศึกษาด้วยตนเอง

Read More