logo1 logo2
    มาตรฐานการวิจัยในสัตว์ทดลอง
    สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มาตรฐานการวิจัย : ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบการประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งนิยามและคำจำกัดความของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง การจัดกลุ่มการวิจัย การจัดกลุ่มหน่วยงานที่ทำการวิจัย และดำเนินการจนได้กรอบแนวคิดและตัวชี้วัดภาพรวมการวิจัยและตัวชี้วัดการวิจัยเฉพาะสาขา ได้แก่ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ ซึ่งการดำเนินการต่อไป จะเป็นการทดสอบการใช้ตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นมา และนำเสนอระบบการประเมินผลในภาพรวม พร้อมแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลการใช้ระบบการประเมินผลการวิจัยของประเทศ

ภาพบรรยายกาศการเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ติดต่อ

มาตรฐานการวิจัยในสัตว์ทดลอง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์:0-7428-6963
Email: rdo@group.psu.ac.th
Website: http://rdo.psu.ac.th

Link ที่เกี่ยวข้อง