HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : MAN6005017S
ชื่อโครงการ (ไทย) : โครงการจัดทำแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ขาหมูพะโล้พร้อมทานและผลิตภัณฑ์บักกุ๊ดเต๋หมูพร้อมทานแบบบรรจุซองรีทอร์ตเพาซ์
ชื่อโครงการ (English) : Business Plan Writing for Herb Stewed pork leg Product and Bak Kut Teh Product with Retort Pouch Package
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมวิจัย :
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาการจัดการ
คำสำคัญ (Keyword) : แผนธุรกิจ,ผลิตภัณฑ์ขาหมูพะโล้, ผลิตภัณฑ์บักกุ๊ดเต๋หมู, ซองรีทอร์ตเพาซ์
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณที่ได้รับ : 400,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ก.ย.60
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 28 ก.พ.61
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 15 ส.ค.62
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยพื้นฐาน
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -