HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : RDO6001013i
ชื่อโครงการ (ไทย) : การผลิตระดับอุตสาหกรรมยาโพวิโดนไอโอดีนชนิดสเปรย์
ชื่อโครงการ (English) : -
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย :
คณะเภสัชศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : -
ประเภทโครงการ : โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน "Thailand 4.0"
งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ก.ย.60
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.61
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 1 พ.ย.61
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 15 พ.ย.61
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : 2) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -