HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : RDO6001014M
ชื่อโครงการ (ไทย) : การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สารสกัดในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ชื่อโครงการ (English) : -
ทีมวิจัย :
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย :
คณะเภสัชศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : สำนักวิจัยและพัฒนา
คำสำคัญ (Keyword) : -
ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน "Thailand 4.0"
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ก.ย.60
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.61
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 15 ม.ค.62
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : 3) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -