HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : AGR601671S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวยำอัดแท่งเชิงพาณิชย์
ชื่อโครงการ (English) : Commercial Production of Cereal Bar Product from Khao-Yhum
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คำสำคัญ (Keyword) : ข้าวยำอัดแท่ง ข้าวสังข์หยด ข้าวไรซ์เบอรี่
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : โครงการ Innovation Hubs กลุ่มเรื่องเกษตรและอาหาร
งบประมาณที่ได้รับ : 246,950 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 4 ส.ค.60
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 20 ก.พ.61
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 16 ส.ค.61
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : ไม่ระบุ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -