HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SAT600786a
ชื่อโครงการ (ไทย) : การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพจากการย่อยสลายร่วมแบบไร้อากาศของนำ้ทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและสาหร่ายพุงชะโด
ชื่อโครงการ (English) : Biofuel gas production from anaerobic co-digastion of palm oil mill effluents and Cerathophyllum demersum
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ (Keyword) : การย่อยสลายร่วมแบบไร้อากาศ, น้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม, สาหร่ายพุงชะโด, แก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพ
ประเภทโครงการ : โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
งบประมาณที่ได้รับ : 387,170 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 26 ม.ค.60
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 25 ก.ค.60
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 30 ต.ค.61
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 30 ต.ค.61
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : ไม่ระบุ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -