HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : ENG590707S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การศึกษาแหล่งที่มาและแผนที่ของอนุภาคขนาดนาโนในบรรยากาศของประเทศไทย
ชื่อโครงการ (English) : Sources and Mapping of Ambient Nano-aerosol in Thailand
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : อนุภาคขนาดนาโน, สารประกอบคาร์บอน, สารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน, สัดส่วนแหล่งกำเนิด, สภาพอากาศ
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
งบประมาณที่ได้รับ : 1,500,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 9 ม.ค.60
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 10 มี.ค.61
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 28 ส.ค.61
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : ไม่ระบุ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -