HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : MAN590675S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การวิจัยและพัฒนาโมเดลการพลิกฟื้นนาร้างเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขนาดเล็กภายใต้บริบทสังคมและวิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (ต่อยอดปี 2556)
ชื่อโครงการ (English) : Research and Development of Abandoned Paddy fields Recovering Model for Sustainable Food Security on Small Farming Based on Social and Way of Life on the Songkhla Lake Basin
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาการจัดการ
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาการจัดการ
คำสำคัญ (Keyword) : โมเดลการพลิกฟื้นนาร้าง, ความมั่นคงทางอาหาร, ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
งบประมาณที่ได้รับ : 4,954,290 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 19 ก.ค.59
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 18 ก.ค.60
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 11 มิ.ย.61
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -