HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : AGR590659M
ชื่อโครงการ (ไทย) : การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลืออุตสาหกรรมการแปรรูปกุ้งขาว
ชื่อโครงการ (English) : Process development for value added products from Pacific white shrimp processing by products
ทีมวิจัย :
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย :
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คำสำคัญ (Keyword) : ตับอ่อนกุ้ง, เปลือกกุ้ง, หัวกุ้ง, น้ำมันกุ้ง, แอสตาแซนธิน, ผลเปลือกกุ้งขาว, สารฝห้กลิ่นรสกุ้งเข้มข้น, ไมโครเอนแคปซูลเลชัน
ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : *สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
งบประมาณที่ได้รับ : 2,480,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ส.ค.59
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 3 ส.ค.60
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ :

- ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)
Retardation of melanosis and quality loss of pre-cooked Pacific white shrimp using epigallocatechin gallate with the aid of ultrasound

วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : -
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : ไม่ระบุ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -