HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : HUM581238S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การประยุคต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตของประชาชน : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี
ชื่อโครงการ (English) : Application of Geographic Information System for Life Quality Database Development: Case Study of Pattani Province
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, คุณภาพชีวิต, ปัตตานี
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ชื่อทุน : กองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 พ.ค.58
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 19 ธ.ค.60
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 19 ธ.ค.60
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยพื้นฐาน
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : ไม่ระบุ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -