HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SIT580919S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การศึกษาเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ คุณภาพผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้และการลดการสูญเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบตามขนาดการผลิต
ชื่อโครงการ (English) : -
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
สถานะ : ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คำสำคัญ (Keyword) : -
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
งบประมาณที่ได้รับ : 1,462,582 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ก.ค.58
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 15 ก.ค.59
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 3 ม.ค.62
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 3 ม.ค.62
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยพื้นฐาน
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : ไม่ระบุ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -