HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SCI580761S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลิกาที่มีรูพรุนที่มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำและน้ำมัน
ชื่อโครงการ (English) : A Novel Route to Synthesize Ultra-Oleophobic Mesoporous Silica Nanoparticles
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : -
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนร่วม (Matching Fund)
ชื่อทุน : สกว Window II
งบประมาณที่ได้รับ : 600,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ก.ค.58
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 มิ.ย.60
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ :

- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Publications)
One-pot synthesis of ultrahydrophobic mesoporous silica nanoparticles

- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Publications)
Synthesis of superhydrophobic core–shell mesoporous silica nanoparticles

วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 8 ก.พ.61
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การพัฒนาทดลอง
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : 1) วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -