HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : MAN580682S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การวิเคราะห์การลงทุนทางการเงินและระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูกทดแทนของสวนปาล์มน้ำมันขนาดเล็ก จังหวัดกระบี่
ชื่อโครงการ (English) : A Financial Investment Analysis and Optimum Replanting Age of Palm Oil Tree of Smallholders, Kra Bi Province.
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาการจัดการ
คำสำคัญ (Keyword) : ปาล์มน้ำมัน, การปลูกทดแทน, กระบี่
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
งบประมาณที่ได้รับ : 1,304,160 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 24 ก.พ.58
วันที่สิ้นสุดโครงการ : -
วันที่ขอขยายเวลา : 23 ก.พ.59
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 15 ส.ค.62
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : ปาล์มน้ำมัน/ไบโอดีเซล/พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน