HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : IPS570920d
ชื่อโครงการ (ไทย) : สภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาลใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
ชื่อโครงการ (English) : สภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาลใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย :
คณะศิลปศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : สถาบันสันติศึกษา
คำสำคัญ (Keyword) : การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ, ประถมศึกษา, โรงเรียนเทศบาล
ประเภทโครงการ : โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - ฝ่ายชุมชนและสังคม
งบประมาณที่ได้รับ : 301,070 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ก.ย.57
วันที่สิ้นสุดโครงการ : -
วันที่ขอขยายเวลา : 14 ก.ย.58
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 10 พ.ย.59
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยพื้นฐาน
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ประยุกต์
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : จังหวัดชายแดนใต้