HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : ENG570912S
ชื่อโครงการ (ไทย) : ระบบเฝ้าระวังสำหรับผู้สูงอายุ
ชื่อโครงการ (English) : Elderly Monitoring System (EMS)
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะพยาบาลศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : ผู้สูงอายุ,ระบบ
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
งบประมาณที่ได้รับ : 970,200 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 17 ก.ย.57
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 16 ก.ย.58
วันที่ขอขยายเวลา : 1 ม.ค.57
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 17 ก.ย.58
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 17 ก.ย.58
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ